Projekty/Programy/Innowacje

ROK SZKOLNY 2023/2024


Rok szkolny 2022/2023


 NA TERENIE NASZEJ PLACÓWKI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE
PROJEKTY, PROGRAMY, INNOWACJE:

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

NA LATA 2019-2023

EDYCJA 2021

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW MIASTA 818 918,00 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWA 1 228 377,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 2 047 295,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.

Moduł dla dzieci i młodzieży

 1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

W formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

 2. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt 2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

Celem głównym i efektem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 45 uczniów (22 CH, 23 DZ) poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i metodą eksperymentu) oraz doposażenia szkoły SP14 zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkole, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, w okresie 12 miesięcy trwania projektu.

wartość projektu:  100 936,75 zł

wkład Funduszy Europejskich:  85 796,23 zł


 ORAZ:

    • Zbiórka baterii i elektrośmieci – PRZECZYTAJ

    • Akcja na rzecz schroniska dla zwierząt – PRZECZYTAJ

    • „Smaki życia, czyli debata o dopalaczach” – Program profilaktyki-edukacyjnej. Przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

    • „Zachowaj trzeźwy umysł” – zwiększanie samoświadomości uczniów, wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy; rozwijanie wśród uczniów umiejętności dostrzegania własnych zalet i mocnych stron;- nabywanie przez uczniów umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli, przekonań, uczuć w relacjach z innymi ludźmi; edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych;

    • Program edukacyjno-terapeutyczny „Ortografitti”  – Metoda ORTOGRAFFITI pozwala indywidualizować pracę z uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania na wszystkich etapach edukacji. Realizuje wzorzec postępowania wobec uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE), który przebiega w trzech etapach

    • PROGRAM DLA SZKÓŁ – to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie.