Pielęgniarka szkolna

Higienistka szkolna

mgr Jadwiga Woźniak

 GODZINY PRACY HIGIENISTKI SZKOLNEJ:

Poniedziałek: 7. 30 – 15. 30


W szkole realizowane były następujące programy edukacyjne:

– „Radosny uśmiech – radosna przyszłość”

– „Twój piękny uśmiech”,

– „Nie dla meningokoków”,

– „Szczepienia dobrodziejstwem dla dzieci i młodzieży”

– „Ratujemy i uczymy ratować”

– „Żyj smacznie i zdrowo”,

– „Wiem co jem”,

– „Czyste ręce”,

– „Skutki biernego palenia tytoniu”,

– „Światowy Dzień bez Tytoniu”

                                            – „Koronawirus – informacje i zalecenia”


 Gabinet profilaktyki zdrowotnej
i opieki 
przedmedycznej

Głównym celem opieki zdrowotnej nad uczniami jest wspieranie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna. Zadaniem jest nauczyć ucznia dbania o swoje zdrowie, radzenia sobie z problemem zdrowotnym oraz umiejętnego pielęgnowania samego siebie w zdrowiu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka opieka ta obejmuje w szczególności:

identyfikację problemów zdrowotnych uczniów na podstawie dostępnej dokumentacji, wywiadów zdrowotny, indywidualnych rozmów z uczniami i rodzicami

– wykonywanie testów przesiewowych mających na celu wczesne wykrycie zaburzeń w stanie zdrowia i rozwoju w tym: badanie wzroku, słuchu, widzenia barw, testy zaburzeń postawy ciała, pomiary antropometryczne wagi i wzrostu, pomiary ciśnienia tętniczego krwi,

kierowanie postępowaniem po przesiewowym (dzieci z dodatnim wynikiem testu kierowane są do dalszego diagnozowania celem podjęcia niezbędnego leczenia),

czynne poradnictwo dla uczniów z problemem zdrowotnym w tym: kontrola wykonywania i stosowania się do zaleceń lekarza, indywidualne porady dla uczniów i rodziców dotyczące umiejętności radzenia sobie z chorobą, doradztwo w zakresie samoobserwacji i stylu życia,

organizacja profilaktycznych badań lekarskich tzw. bilansów zdrowia, analiza i wykorzystywanie wyników tych badań do działań diagnostycznych, korekcyjnych i leczniczych,

prowadzenie grupowej fluoryzacji zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów: 6 sesji w odstępach 6-tygodniowych w każdej klasie preparatem elmex u uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej.

udział w przeprowadzaniu przeglądów warunków sanitarno – higienicznych budynku szkoły i otoczenia pod kątem zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz nadzór nad dostosowaniem mebli szkolnych do wzrostu uczniów,

udzielanie porad ambulatoryjnych i pomocy medycznej w przypadku nagłego zachorowania, urazu lub wypadku,

współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych ucznia mających wpływ na jego funkcjonowanie w szkole.

świadczenia z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej oraz realizowanie programów profilaktycznych.