Biblioteka

Biblioteka szkolna

mgr Aleksandra Bujek

Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych- PAŹDZIERNIK 2021 r.
Ogłaszam następujące konkursy:

1. Konkurs plastyczny na ILUSTRACJĘ do ulubionej baśni.
Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I i II

Warunki uczestnictwa :
samodzielne wykonanie pracy plasycznej
prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską ( prace przestrzenne nie podlegają ocenie konkursowej) np. : malarstwo, rysunek,akwarela, wycinanka,techniki mieszane i inne
format prac A4
prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę ( na odwrotnej stronie pracy), zawierającą informację : imię i nazwisko ucznia, klasa oraz  imię i nazwisko  autora baśni i tytuł

Kryteria oceniania :
Twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność w zakresie przedstawienia tematu
Estetyka wykonania pracy oraz ogólne waunki estetyczne

Termin i miejsce oddania prac: do dnia 22 października 2021r.
Prace należy składać w bibliotece.

2. Pomysł na MEM promujący książkę lub bibliotekę.
Uczestnicy konkursu : uczniowie klas IV-VIII

Warunki uczestnictwa:
przygotowanie mema internetowego promującego bibliotekę lub wybraną książkę
mem powinien składać się ze zdjęcia i korespondującego z nim komentarza tekstowego
tekst powinien w sposób krótki,najlepiej humorystyczny,przekazywać przesłanie konkursu
mem nie może naruszać wartości etycznych i praw osób trzecich ani zawierać treści obraźliwych mem  zgłoszony na konkurs musi być wykonany osobiście przez uczestnika konkursu prace można wykonać za pomocą dostępnych w Internecie generatorów memów
mem powinien być przesłany w postaci pliku w formacie JPG na adres email :
a.bujeksp14@gmail.com  do 22 października 2021 r. z dopiskiem Konkurs na Mem, imię i nazwisko autora oraz klasa.

Kryteria oceniania :
zgodność z tematyką związaną z czytaniem,biblioteką lub książką
twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność w zakresie przedstawienia tematu
poczucie humoru i trafność skojarzeń
estetyka wykonania pracy oraz ogólne warunki estetyczne

 


Godziny pracy biblioteki szkolnej 

 BIBLIOTEKA SZKOLNA
JEST CZYNNA W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

Poniedziałek 9.40-13.00
Wtorek 8.30-13.25
Środa 8.45-13.35
Czwartek 8.45-13.15
Piątek 8.30-13.25


CZYTELNICTWO- I półrocze  2021/2022


REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 1. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły, a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych.
 2. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 4. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc.
 5. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej jedną lekturę.
 6. Uczeń, który nie oddał książek w terminie,nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 8. Czytelnik,który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez bibliotekarza.Do momentu,gdy tego nie uczyni,jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 9. Książki z księgozbioru podręcznego są udostępniane przez bibliotekarza na miejscu-w czytelni.
 10. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 11. Podręczniki i materiały edukacyjne użyczane są uczniom na okres zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego.
 12. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny wydawane są nie później niż do 14 września w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 13. Podręczniki i materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów.
 14. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym, w terminie do końca zajęć edukacyjnych, podręczniki i materiały edukacyjne zwracane są do biblioteki szkolnej. W przypadku uczniów przystępujących do egzaminu komisyjnego, zwrotu dokonuje się w terminie do końca roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia.
 15. Odpowiedzialność za realizację zadania określonego w pkt.14 ponosi nauczyciel-bibliotekarz we współpracy z wychowawcą klasy.
 16. Uczniowie/pracownicy opuszczający szkołę są zobowiązani do przedłożenia w sekretariacie szkoły zaświadczenia  od bibliotekarza  o braku zaległości w bibliotece szkolnej.

Procedura funkcjonowania biblioteki  w przypadku realizacji zajęć
w formie zdalnej:

 1. Bibliotekarz wykonuje swoje obowiązki w szkole zgodnie z tygodniowym przydziałem godzin i  harmonogramem pracy. W razie potrzeby zastępuje na zajęciach online wychowawcę lub nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
 2. Do konsultacji zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców wykorzystuje dziennik elektroniczny Librus lub Zoom.
 3. Bibliotekarz sprawuje opiekę nad uczniami, którzy korzystają ze stacji nauki zdalnej na terenie szkoły.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH 
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu.
 2. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji lub gier i zabaw.
 3. Programy te udostępniane są jedynie na miejscu. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni komputerowej.
 4. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.
 5. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 6. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych, uczeń jest zobowiązany podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 7. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 8. Niestosowanie się do ww.punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).
 9. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.