Biblioteka

Biblioteka szkolna

mgr Beata Korzeńska

 


Godziny pracy biblioteki szkolnej 

 BIBLIOTEKA SZKOLNA
JEST CZYNNA W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

Poniedziałek 09:45-13:25
Wtorek 08:30-13:25
Środa 08:45-13:45
Czwartek 08:40-12:30
Piątek 08:30-13:35


CZYTELNICTWO- I półrocze  2021/2022

CZYTELNICTWO- I półrocze 2021/2022

L.p.

Klasa

Ilość książek

Średnia wypożyczeń

Najlepsi czytelnicy

1.

Ia

63

4,2

Mordalski, Tomaszewski,Janowska

2.

Ib

42

              2,6

Szulik,Gawron, Olszewska

3.

II a

76

4

Skupień,Szulik,Kucharczyk

4.

IIb

106

5,8

Czechowicz,Nawrot, Nowak

5.

IIIa

190

10

Telega,Juraszczyk, Michniewicz

6.

IIIb

102

5,6

Marszołek,Kotynia,Kałużny

7.

IVa

121

5,7

Woźnica,Pawelec,Sobik

8.

IVb

63

3,3

Trybuś,Pieter,Janowski

9.

V

85

3,6

Kowol,Chromik,Caniboł

10.

VIIa

20

1,1

Gołowska,Kuś,Zielonka

11.

VIIb

54

3

Lipus,Kremiec,Mura

12.

VIIIa

27

1,1

Bujek,Trybuś,Dolnik

13.

VIIIb

32

1,2

Kuś,Goszyc,Szostek


REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 1. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły, a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych.
 2. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 4. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc.
 5. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej jedną lekturę.
 6. Uczeń, który nie oddał książek w terminie,nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 8. Czytelnik,który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez bibliotekarza.Do momentu,gdy tego nie uczyni,jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 9. Książki z księgozbioru podręcznego są udostępniane przez bibliotekarza na miejscu-w czytelni.
 10. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 11. Podręczniki i materiały edukacyjne użyczane są uczniom na okres zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego.
 12. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny wydawane są nie później niż do 14 września w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 13. Podręczniki i materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów.
 14. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym, w terminie do końca zajęć edukacyjnych, podręczniki i materiały edukacyjne zwracane są do biblioteki szkolnej. W przypadku uczniów przystępujących do egzaminu komisyjnego, zwrotu dokonuje się w terminie do końca roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia.
 15. Odpowiedzialność za realizację zadania określonego w pkt.14 ponosi nauczyciel-bibliotekarz we współpracy z wychowawcą klasy.
 16. Uczniowie/pracownicy opuszczający szkołę są zobowiązani do przedłożenia w sekretariacie szkoły zaświadczenia  od bibliotekarza  o braku zaległości w bibliotece szkolnej.

Procedura funkcjonowania biblioteki  w przypadku realizacji zajęć
w formie zdalnej:

 1. Bibliotekarz wykonuje swoje obowiązki w szkole zgodnie z tygodniowym przydziałem godzin i  harmonogramem pracy. W razie potrzeby zastępuje na zajęciach online wychowawcę lub nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
 2. Do konsultacji zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców wykorzystuje dziennik elektroniczny Librus lub Zoom.
 3. Bibliotekarz sprawuje opiekę nad uczniami, którzy korzystają ze stacji nauki zdalnej na terenie szkoły.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH 
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu.
 2. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji lub gier i zabaw.
 3. Programy te udostępniane są jedynie na miejscu. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni komputerowej.
 4. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.
 5. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 6. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych, uczeń jest zobowiązany podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 7. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 8. Niestosowanie się do ww.punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).
 9. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.