KONKURSY

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu w roku szkolnym 2023/2024!

Konkurs Matematyczno-Językowy dla klas 7 – ZGODY

ZGŁOSZENIE

SŁOWNICZEK

acute angle – kąt ostry
add – dodać
amount – ilość, kwota
average – średnia
angle – kąt
area – pole
area measured in square metres – pole mierzone w metrach kwadratowych
base – podstawa
calculate – obliczyć
circle – koło
circumference – obwód koła
common fraction – ułamek zwykły
cube – sześcian
cut / intersect – przeciąć
decimal fraction – ułamek dziesiętny
diagonal line – przekątna
diameter – średnica
difference – różnica
distance – odległość
divide – podzielić
end, edge – wierzchołek
equal – jednakowy
equilateral triangle – trójkąt równoboczny
even numbers – liczby parzyste
express – wyrazić
expression – wyrażenie
figures, digits – cyfry
formula – wzór
fraction – ułamek
height – wysokość
horizontal – poziomy
increase by – zwiększyć o
isolate – wyznaczyć
isosceles trapezium – trapez równoramienny
isosceles triangle – trójkat równoramienny
length – długość
lengthen – wydłużyć
line – prosta
measure – zmierzyć
multiply – pomnożyć
natural numbers – liczby naturalne
negative numbers – liczby ujemne
numbers – liczby
numbers of two figures/digits – liczby dwucyfrowe
obtuse angle – kąt rozwarty
odd numbers – liczby nieparzyste
parallel – równoległy
parallelogram – równoległobok
pentagon – pięciobok
perpendicular – prostopadły
perimeter – obwód
point – punkt
positive numbers – liczby dodatnie
prism – graniastosłup
product – iloczyn
purchase – zakupić
quadrilateral – czworokąt
quotient – iloraz
radius – promień
rectangle – prostokąt
rectangular prism – prostopadłościan
reduce by – obniżyć o
relation – stosunek
remainder – reszta
rhombus – romb
right angle – kąt prosty
right-angled triangle – trójkąt prostokątny
shorten – skrócić
side – bok
simplify – uprościć
square – kwadrat
subtract – odjąć
sum – suma
switch – przestawić
trapezium – trapez
triangle – trójkąt
value – wartość
vertical – pionowy
volume – objętość
volume measured in cube metres – objętość mierzona w metrach sześciennych
weight – waga
whole numbers – liczby całkowite
width – szerokość

Mathematical signs and symbols – znaki i symbole matematyczne

+          plus; positive

–          minus; negative

×          multiplied by

÷          divided by

=          equals
≠          is not equal to

>          is greater than

<          is less than

≤          is less than or equal to

≥          is greater than or equal to